hero background

Blog

Rozmyślania

Dla kogo w końcu ta Tora?

26 września, 2015, Autor: Juda

Tora

Często chrześcijanie zastanawiają się, czy apostołowie przestrzegali Tory. Temat był omawiany przez wielu i wielokrotnie. Przekonanych nie przekonam, szukającym może dołożę trochę argumentów na jedną z szalek.Ci Żydzi, którzy nie przyjęli nauki Jezusa, musieli powołać fałszywych świadków, by bronić tezy, że uczniowie (w przywołanym poniżej wypadku Szczepan) łamali zasady Tory a Jezus zniósł przykazania: Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał». Dz 6,13-14 BT

W oparciu o proroctwa, obietnice i dzieła które dokonały się przez Jezusa Raw Szaul, znany jako święty Paweł, Apostoł Pogan, zapewnia jednak: Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. Rz 7,12 BT

Swego ucznia św. Paweł poucza: Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tym 3,14-17 BT

Uczniowie umocnieni Duchem Świętym gorliwie trzymali się Tory, jednak o Pawle ludzie wrodzy Drodze rozpuszczali kłamliwe plotki. Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: «Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów. Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył. Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub, weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc sobie głowy, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz Prawa na równi z nimi.(…)» Dz 21,20-25 BT

Paweł z czystym sumieniem mógł złożyć oświadczenie o swoim życiu. Paweł bronił się: «Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko Prawu Żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi». Dz 25,8 BT

Szatan szczególnie nienawidzi uczniów Jezusa, którzy przestrzegają przykazań: I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Ap 12,17 BT

Zastanówmy się dobrze gdzie pierwszy raz jest mowa o Nowym Przymierzu. Było one obiecane przez Boga ustami proroków. Dobry Bóg obiecywał odnowienie swego Przymierza i uzdolnienie swego Ludu do przestrzegania Prawa. Zaś znajomość Prawa to znajomość samego Boga: Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego:«Poznajcie Pana!» Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie — wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Jr 31,33-34 BT

Zarówno odnowienie serc, nawrócenie i uzdolnienie do posłuszeństwa Bogu są dziełem samego Boga, Jego łaską obiecaną już Prorokom: I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Ez 36,26-27 BT

Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Rz 8,6-7 BT

Czy wiesz spod jakiego prawa wyzwoliła Cię śmierć Jezusa? Zdziwisz się, nie spod Prawa Bożego! Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Rz 8,2 BT

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Rz 8,9 BT

Tak naprawdę ap. Paweł zapewnia, że Prawo, Boża Tora, jest duchowe i dobre, a czy Bóg usuwał by coś co jest dobre? Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Rz 7,14-17 BT

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Kpł/V Moj/Dewarim 30,15-16 BT

Czasami niektórzy twierdzą, że dziś nie jest ważne obrzezanie ciała a istotne jest obrzezanie serce. Nie wiedzą jednak, że do obrzezania serca nawoływali już prorocy, nie wiedzą również co oznacza obrzezanie serca. A o obrzezaniu serca wspomina już sama Tora! Bóg w niej obiecuje, że sam dokona obrzezania serc Ludu: Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Pwt/V Moj/Dewarim 30,6 BT. Tora również i w innych miejscach wspomina o nieobrzezanych sercach, zachęcam do samodzielnego odszukania tych fragmentów.

Powróćmy do NT, aby przywołać fragment o obrzezaniu serc, w kontekście w którym umieszcza go ap. Paweł. Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Rz 2,25-29. Obrzezanie fizyczne posiada wartość tylko gdy przestrzegana jest Tora, zaś obrzezanie duchowe dokonane jest tylko gdy przestrzegana jest Tora.

Koniec słów. Każde jest do wysłuchania. Żyj w bojaźni Boga i przestrzegaj przykazań Jego, to bowiem powinien czynić każdy człowiek.
Koh 12,13 LXX PL