hero background

Blog

Nauczanie

Sobór Jerozolimski

16 kwietnia, 2016, Autor: Juda

Czy tzw. Sobór Jerozolimski to było rozwiązanie czasowe czy zalecenie trwałe aż do powrotu Mesjasza? Lub patrząc od innej strony czy nakaz apostolski to minimum czy maksimum dla wierzących?
Nauczanie wygłoszone 27 grudnia 2015 roku w toruńskim zborze KZ.

Rozwiązanie czasowe czy zalecenie trwałe aż do powrotu Mesjasza?

Inne spojrzenie:
Nakaz apostolski to minimum czy maksimum dla wierzących?

(cytaty użyte w nauczaniu)

Motto:

Psalm 9:18 z komentarzem Rabina Jehoszuy.

„Niechaj występni odejdą precz do szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu”.
Skoro tekst podaje „które zapomniały o Bogu”, bacz więc iż wśród narodów muszą być prawi ludzie, którzy będą mieli udział w przyszłym życiu”.

Tosefta Sanhedrin 13:2

1.

Przykazania Tory nie zostały dane ludziom z żadnego innego powodu, ale dlatego, by czynić człowieka lepszym

Bereszit Rabba 44:1

2.

I przestrzegajcie Moich bezwzględnych nakazów i Moich praw, które człowiek będzie wykonywał i będzie żył dzięki nim

Kpł /III Moj18,5

Będziesz żył dzięki nim [to jest przykazaniom], a nie umierał przez nie”

Joma 85b

3.

Awraham posłuchał Mojego głosu i strzegł Moich nakazów, Moich przykazań, Moich praw i Moich Tor

Rdz/I Moj 26,5 (Tora Pardes)

 

4.

Siedem Przykazań Potomków Noego (Noacha)

(Szewa Micwot Bnei Noach)

Przykazania te, ogłoszone (przypomniane) po potopie, dotyczą wszystkich ludzi, a nie tylko Żydów.

  • Zakaz jedzenia części żyjącego zwierzęcia (Ewer Min ha-Chai)
  • Zakaz złorzeczenia Bogu (Birkat Haszem)
  • Zakaz kradzieży [rabowania] (Gezel)
  • Zakaz bałwochwalstwa (Awoda zara)
  • Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych (Gilui arajot)
  • Zakaz mordowania (Szefichat damim)
  • Nakaz ustanowienia sądów do egzekwowania sześciu poprzednich praw (Dinim)

5.

Każdy, kto ma te trzy cechy, jakby był uczniem Awrahama, naszego Praojca (…). Dobre oko, skromność, łagodność – [to] uczniowie Awrahama, naszego Praojca. (…) Uczniowie Awrahama, naszego Praojca, spożywają [owoce swoich uczynków] na tym świecie, a dziedziczą nagrodę w Przyszłym Świecie (…)

Pirke Awot 5:22

6.

Nawet człowiek nie będący Żydem może być uczniem Awrahama, który głosił całej ludzkości jedyność Boga, Boże Objawienie i istotę właściwego postępowania.

Tiferet Jisrael („Chwała Izraela”) Maharal z Pragi

7.

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.
Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: «Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego». Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

Dz. 15,1-6 (Biblia Tysiąclecia)

8.

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

Iz 2,1-5 (Biblia Tysiąclecia)

9.

Uważaj, aby cię ktoś nie odwiódł od postępowania według tej nauki, nauczając cię bez Boga. Jeśli bowiem jesteś w stanie wziąć na siebie jarzmo Pana, będziesz doskonały. Jeśli zaś nie jesteś w stanie, czyń, to co tylko możesz. Natomiast co do pokarmu: Co tylko jesteś w stanie, weź na siebie, ale od [pokarmu] złożonego w ofierze bóstwom zdecydowanie trzymaj się z daleka, ponieważ jest on służbą wobec martwych bogów.

Didache 6,1-3

10.

Nie ma w judaizmie tradycji, która by zezwalała na ocenianie poziomu przestrzegania przykazań przez kogoś innego. To nie tylko jest destruktywne, ale wręcz zabronione.

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich