hero background

Blog

Doktryna, Tłumaczenia

Zasady Wiary Israela dla Dzieci Nowego Przymierza

27 października, 2015, Autor: Juda

I.

Wierzę wiarą doskonałą, że nasz Ojciec w Niebie jest Żywym, Prawdziwym i Wiecznym Bogiem, który stworzył Niebo i Ziemię oraz wszystko, co widzialne i niewidzialne, przez swoje Słowo i swego Ruach Ha-Kodesz. On jest Jeden, wszystko jest od Niego, wszystko jest w Nim, i wszystkie rzeczy są dla Niego.

II.

Wierzę wiarą doskonałą, że nasz Ojciec Niebieski, według obietnicy danej naszym przodkom, naszym prorokom, i naszemu królowi Dawidowi, synowi Jiszai, wywyższył z Israela Odkupiciela, Jeszuę, który narodził się z dziewicy Mirjam, w mieście Beit-Lechem w Jehudzie. Który cierpiał, został ukrzyżowany, umarł i pochowany został dla naszego zbawienia. On powstał z martwych. I żyje, zasiada po prawicy Ojca naszego niebiańskiego, skąd przyjdzie sądzić świat, żywych i umarłych. Jest On ustanowiony Królem nad Domem Jaakowa na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

III.

Wierzę wiarą doskonałą, że z zamiaru Bożego i za Jego uprzedzającą wiedzą, nasi ojcowie zostali dotknięci zatwardziałością serca, w grzechu i zatwardziałości serca stanęli przeciwko naszemu Mesjaszowi, Panu Jeszui, w celu wywołania u innych narodów Ziemi zazdrości oraz pojednania wszystkich przez wiarę w Mesjasza, przez słowo Jego wysłanników, aby poznanie ADONAJ objęło całą Ziemię i aby ADONAJ był Królem nad całą Ziemią.

IV.

Wierzę wiarą doskonałą, że przez wiarę w Jeszuę, samego Mesjasza, bez legalistycznego przestrzeganie poleceń Tory, człowiek może być usprawiedliwiony. Że istnieje tylko Jeden Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych Żydów dzięki wierze, a nieobrzezanych przez wiarę. I że nie ma różnicy między Żydami i poganami, między niewolnikiem i wolnym człowiekiem, między mężczyzną i kobietą. Oni wszyscy są jednym w Mesjaszu.

V.

Wierzę wiarą doskonałą, w jedno Święte Ciało, które jest powszechne i przeznaczone do bycia Przedstawicielem Jeszui.

VI.

Uznaję jedno zanurzenie dla odpuszczenia grzechów.

VII.

Oczekuję zmartwychwstania i odnowionego życia umarłych, i życia w Przyszłym Świecie. Amen.

Twego zbawienia, oczekuję, ADONAJ;
Oczekuję, Adonaj, Twego zbawienia;
ADONAJ, Twego zbawienia oczekuję.

[Liczb 6,24-26; „Błogosławieństwo Aarona”]
Niech ADONAJ cię błogosławi i strzeże.
Niech ADONAJ rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech ADONAJ zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

 

Autor: Józef Rabinowicz, Zasady Wiary Izraela dla Dzieci Nowego Przymierza
Tłumaczenie: juda.co.pl, Jarek Pokrywczyński