hero background

Blog

Rozmyślania

Pięćdziesiątnica. Powstanie nowego czy utwierdzenie starego?

2 czerwca, 2016, Autor: Juda

Tora nakazywała Ludowi Bożemu przestrzegania Świętych Czasów, w tym Święta Tygodni:

Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp żąć zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni. I będziesz obchodził Święto Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twej ręki, złożoną stosownie do tego, jak ci pobłogosławi Pan, Bóg twój. Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie. Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw.” Pwt/V Moj/Dewarim 16,6-12

W czasach Jezusa pobożni Żydzi przybywali tłumnie w tym czasie do Świątyni. W tym gronie byli i uczniowie Jezusa, którym sam Pan nakazał pozostanie w Jerozolimie i oczekiwania na Święto: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.” Dz. 2,1-5

Dobry Bóg przez swych Proroków obiecywał odnowienie swego Przymierza i uzdolnienie swego Ludu do przestrzegania Prawa. Zaś znajomość Prawa to znajomość samego Boga: „Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego:«Poznajcie Pana!» Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie — wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.” Jr 31,33-34

Zarówno odnowienie serc, nawrócenie i uzdolnienie do posłuszeństwa Bogu są dziełem samego Boga, Jego łaską obiecaną już Prorokom: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.” Ez 36,26-27

W oparciu o proroctwa, obietnice i dzieła które dokonały się przez Jezusa Raw Szaul, znany jako święty Paweł, Apostoł Pogan, zapewnia: „Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie.” Rz 7,12

Swego ucznia św. Paweł poucza: „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” 2Tym 3,14-17

Ci Żydzi, którzy nie przyjęli nauki Jezusa, musieli powołać fałszywych świadków, by twierdzić, że uczniowie (w tym wypadku Szczepan) nie przestrzegali Tory a Jezus zniósł przykazania: „Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał».” Dz 6,13-14

Uczniowie umocnieni Duchem Świętym gorliwie trzymali się Tory, jednak o Pawle ludzie wrodzy Drodze rozpuszczali kłamliwe plotki: „Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: «Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów. Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył. Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub, weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc sobie głowy, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz Prawa na równi z nimi.(…)»” Dz 21,20-25

Paweł z czystym sumieniem mógł złożyć oświadczenie: „«Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko Prawu Żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi».” Dz 25,8
Szatan szczególnie nienawidzi uczniów Jezusa, którzy przestrzegają przykazań Boga czyli Tory: „I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.” Ap 12,17